Regulamin wynajmu

Apartament 47

Regulamin wynajmu apartamentu

Wstęp

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu Bliżej Morza 47 w Kołobrzegu.
 2. Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu, dzięki czemu Państwa pobyt będzie spokojny i bezpieczny.
 3. Poniżej określenia użyte w regulaminie:
  Gość – Najemca
  Właściciel Apartamentu – Wynajmujący
  Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Kasprowicza 16/47 w Kołobrzegu.

Rezerwacja

 1. Wszystkie informacje nt. wynajmu znajdują się na naszej stronie internetowej www.apartament47-kolobrzeg.pl
 2. Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 3. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.apartament47-kolobrzeg.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 501765651. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 4. Klient poprzez potwierdzenie rezerwacji składa  ofertę zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza zgodę na ofertę i zawarcie umowy wynajmu apartamentu.
 6. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji oraz zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na podany przez Wynajmującego rachunek bankowy.  Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
 7. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Najemca wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto identyczne jak przy wpłacie zaliczki  lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Zapłacony zadatek jest zaliczony na poczet ceny.
 9. Minimalny okres wynajmu wynosi trzy doby oraz minimum 7 dni w sezonie letnim.

Ceny

 1. Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej apartament47-kolobrzeg.pl
 2. Ceny można negocjować przy długim pobycie.
 3. Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe jak sprzątanie końcowe, wynajęcie prywatnego garażu podane są tylko na naszej stronie internetowej apartament47-kolobrzeg.pl
 4. Cena wynajmu uwzględnia opłaty za media tzn. prąd, woda.
 5. Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla tego apartamentu.
 6. Opłata za sprzątanie końcowe apartamentu pobierana jest jednorazowo w przypadku pobytu poniżej 10 dni, w dniu przyjazdu.

Organizacja przyjazdu, odjazdu, pobytu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 19. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach po godz. 19.00. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.
 3. Opuszczenie apartamentu przez Najemcę w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy www.apartament47-kolobrzeg.pl odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
 4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie apartament47-kolobrzeg.pl.  W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem . Wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 400 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania, jeśli Wynajmujący nie stwierdzi żadnych szkód i zniszczeń. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń.
 7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
 8. Właściciel udostępnia apartament tylko po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości.
 9. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Nie zapewniamy rezerwacji miejsca na parkingu.
 10. Do apartamentu 47 przypisany jest prywatny garaż – którego rezerwacji można dokonać wraz z apartamentem. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w nim pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Cennik wynajmu garażu jest na stronie apartament47-kolobrzeg.pl

Obowiązki gości

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. Najemca powinien zawiadomić ww.apartament47-koobrzeg.pl niezwłocznie po stwierdzeniu szkody lub zniszczenia.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie ich zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej wraz z przypadającą do apartamentu ilością kluczy.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych. Zabrania się pozostawiania włączonych wszelkich urządzeń elektrycznych dodatkowych jak komputery, ładowarki pod nieobecność Najemcy.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów oraz e-papierosów w apartamencie jest kategorycznie zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy/e-papierosy  wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. Dostępne w apartamencie świece palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych oraz wyłącznie pod nadzorem dorosłych!
 11. W przypadku złamania zakazu palenia i wyczucia dymu papierosowego w pomieszczeniach lub z powodu szkody wywołanej nieprawidłowym paleniem świec, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
  W przypadku szkód przekraczających kwotę 500zł – zostanie sporządzony protokół i Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości szkód wyrządzonych a wycenionych przez Rzeczoznawcę.
 12. Ze względu na dobro innych Gości, do apartamentu nie mogą zawitać nasi bracia najmniejsi, czyli zwierzęta.
 13. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrego współżycia ogółu.
 14. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 15. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

Rezygnacja, zmiana warunków umowy

 1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty do Właściciela apartamentu.
 2. W przypadku rezygnacji przez Gościa z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy Właściciel przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej rezerwacji.
 3. Brak przyjazdu Gościa lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe (awaria poważna w apartamencie). Wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 5. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.
 6. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji pobytu strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
 7. Dane osobowe Gości zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez Właściciela, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentu należy kierować w formie pisemnej do Właściciela apartament47-kolobrzeg.pl . Właściciel www.apartament47-kolobrzeg.pl ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach turystycznych.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 2. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentu.
Odwiedź Kołobrzeg

Zarezerwuj już dziś!